STADEX: serveis comptables i fiscals a mida

 

 

Josep Buj i Aragonés

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona

  

 

 

 

 

 

Autor del llibre: "Novedades Plan General Contable 2007 y PGC de Pymes. Casos Prácticos". Publicat per Editorial Tebar, S.L.

 

 

 

Qualitat i professionalitat

 

         

 

Calidad y profesionalidad

 

· Dirigit a microempreses i a autònoms.

· Garantim una atenció ràpida a qualsevol tràmit o consulta. Això implica solucionar la incidència o respondre a la consulta en un temps raonable.

· Solucions a mida en l'àmbit comptable, fiscal, laboral i tasques administratives. Plantejant quines són les necessitats reals, optimitzem les quotes dels nostres serveis.

· Possiblitat d'externalitzar el departament administratiu.  Aquesta externalització no suposarà cap pèrdua de control per part de l'empresari.

 

 

· Dirigido a microempresas y autónomos.

· Garantizamos una atención rápida a cualquier trámite o consulta. Esto implica solucionar la incidencia o responder a la consulta en un tiempo razonable.

· Soluciones a medida en el ámbito contable, fiscal, laboral y tareas administrativas. Planteando cuales son las necesidades reales, optimizamos las cuotas de nuestros servicios.

· Posibilidad de externalizar el departamento administrativo. Esta externalización no supondrá ninguna pérdida de control por parte del empresario.

 

 

3 nivells de staff

 

         

 

3 niveles de staff

 

Staff Estalvi. Dirigit a autònoms i microempreses que prefereixen introduir ells mateixos les dades i delegar-nos la resta a nosaltres. Confeccionem una base de dades per a una introducció més ràpida.                                                             

Staff Avançat. Dirigit a autònoms i microempreses que prefereixen delegar-nos totes les tasques per complir amb les seves obligacions comptables, tributàries i registrals. Nosaltres ens deplacem per recollir la documentació.

Staff Premium. Dirigit a autònoms i microempreses que, a més, volen delegar altres tasques administratives (per exemple, el pagament material als proveïdors, l'ingrés dels xecs, gestió de tresoreria, emissió de factures, ...).

 

Staff Ahorro. Dirigido a autónomos y microempresas que prefieren introducir ellos mismos los datos y delegarnos el resto a nosostros. Confeccionamos una base de datos para una introducción más rápida.

Staff Avanzado. Dirigido a autónomos y microempresas que prefieren delegarnos toda las tareas para cumplir con sus obligaciones contables, tributarias y registrales. Nosotros nos desplazamos para recoger la documentación.

Staff Premium. Dirigido a autónomos y microempresas que, además, quieren delegar otras tareas adminstrativas (por ejemplo, el pago material a sus proveedores, el ingreso de cheques, gestión de tersoreria, emisión de facturas, ...).

 

  

Novedades Plan General Contable 2007 y PGC de Pymes. Casos Prácticos.

Autor: Josep Buj i Aragonés

Editorial Tebar, S.L. ISBN: 978-84-7360-314-0

Matèria: Comptabilitat  / Materia: Contabilidad

 

 Amb la publicació en el BOE dels Reials Decrets 1514/2007 i 1515/2007, van entrar en vigor dos nous plans comptables que,  tot i tenir una estructura molt similar a la del seu antecessor, tenen notables diferències.

 Aquest llibre explica mitjançant nombrosos exercicis resolts les diferències entre el PGC 1990 y els PGC 2007.

 

 

 Con la publicación en el BOE de los Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007, entraron en vigor dos nuevos planes contables que, a pesar de tener una estructura muy similar a la de su antecesor, tienen notables diferencias.

Este libro explica mediante numerosos ejercicios resueltos las diferencias entre el PGC 1990 y los PGC 2007.

 

 

 

 

 

STADEX | stadex@stadex.eu | c/Calàbria, 255, Esc.C, 6è-4a 08029 BARCELONA